Využíváme současné příležitosti ke změně?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve shodě s Českou školní inspekcí (ČŠI) a Národním pedagogickým institutem (NPI) již tři pololetí za sebou doporučuje vzhledem k náročnosti období pandemie pro žáky i jejich rodiny využívat k hodnocení žáků na vysvědčení zejména hodnocení slovní. MŠMT a ČŠI vybízejí v oblasti hodnocení použití zejména těch nástrojů, které mají formativní charakter a nabízí žákovi popisnou a nehodnotící zpětnou vazbu k jeho učení. V tomto školním roce 2020/2021 byly školy vyzvány k zavedení slovního hodnocení ve dvou metodických doporučeních:

V doporučení „Návrat žáků do škol“ je uvedeno: „Za stávajících okolností doporučujeme ve větší míře využívat hodnocení slovní (zejména u mladších žáků a ve výchovných předmětech), případně běžnou klasifikaci doplnit slovním hodnocením (kombinované hodnocení). Při kombinovaném hodnocení je vhodné pro klasifikaci využít jen dostupné doklady referující o znalostech a dovednostech těchto žáků a ve slovní části klasifikaci doplnit o další podstatné informace … (např. píle, snaha, aktivita apod.). Tyto aspekty naopak popište slovně a přidejte konkrétní doporučení pro další učení.“ (odstavec 4.2. Celkové hodnocení na konci školního roku).

Obě doporučení řeší i právní stránku věci. V „Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení …“ je popsáno, jakým způsobem je možné změny hodnocení dosáhnout dle stávajících právních předpisů: „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí školního řádu každé školy. … Pravidla hodnocení schvaluje školská rada (§ 168 odst. 1 školského zákona). V případě, že škola nemá slovní hodnocení ukotveno ve školním řádě a chtěla by tento způsob hodnocení nově využívat, je třeba adekvátně upravit školní řád, předložit jej školské radě ke schválení.“ (odstavec 1.3. Související právní předpisy). V závěru dokumentu jsou uvedeny odkazy na užitečné materiály, webináře a rovněž praktické ukázky slovního hodnocení.

Z uvedeného je patrné, že státní instituce vyvinuly v oblasti pedagogické podpory úsilí, aby pomohly ředitelům a pedagogům, a potažmo dětem, zvládat náročné období kombinace distanční a prezenční výuky. Zároveň lze tyto výzvy chápat jako vytyčení směru, kterým by se mohlo ubírat hodnocení výsledků vzdělávání žáků.


Proto vyvstávají pro ředitele škol a školské rady tyto otázky:

  1. Odborná pracoviště doporučují ve větší míře využívat slovní hodnocení, zejména u mladších žáků a ve výchovných předmětech. Bylo ředitelem/ředitelkou školy navrženo ke schválení školské radě používat na vysvědčení slovní hodnocení pro 1. stupeň a pro výchovné předměty? Bylo ředitelem/ředitelkou školy navrženo pro 2. stupeň alespoň kombinované hodnocení?
  2. Bylo zavedení slovního hodnocení diskutováno na jednání školské rady vaší školy? Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud nebylo zavedení slovního hodnocení ředitelem školy navrženo, podala sama školská rada řediteli k tomuto podnět dle § 168 odst. 1h) školského zákona?


Některé veřejné zdroje:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/ministerstvo-doporucilo-pro-vysvedceni-slovni-ci-kombinovane-hodnoceni-40363259

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/misto-znamek-na-vysvedceni-ohodnotte-deti-slovne-doporucuje-ministerstvo-167235

https://prahaskolska.eu/slovni-hodnoceni-nemusi-byt-strasakem-inspirujte-se-webinari-k-teto-problematice/

Zpět na seznam aktualit